תנאי שימוש

א. כללי

 1. אתר האינטרנט pepite.co.il (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית המופעלת על ידי ובבעלות Pepite, באמצעות הילה לביא מרחוב יהודה הנשיא’ רמת-אביב (להלן: “בעלי האתר” או “Pepite”) ומציע לגולשי האינטרנט מוצרים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
 2. ע”י שימוש באתר זה ורכישת מוצר המוצע בו למכירה, מביע הגולש באתר (להלן: “הלקוח”) את הסכמתו לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. כל מי שרוכש מוצרים ו/או ירכוש מוצרים ו/או ירכוש מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי ראה את התקנון ומסכים להוראותיו. התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן יעוץ מקצועי כלשהו. אין לעשות שימוש באתר מלבד הזמנת מוצרים ו/או קבלת מידע.
 3. מובהר בזה כי כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 4. במידה והלקוח אינו מסכים לתנאי השימוש באתר, כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.
 5. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לכל המינים ושימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 7. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 8. הופעתם של מוצרים שונים באתר, אינה מחייבת את בעלי האתר להחזיק בכל זמן נתון מלאי של כל הפריטים המופיעים.
 9. במקרה ובוצעה הזמנה למוצר המוצב באתר והתברר כי המוצר אזל, מתחייבים בעלי האתר להודיע ללקוח על החוסר בפריט ולהציע לו מוצר חלופי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להזמין מוצר חלופי, ההזמנה תבוטל וללקוח לא תהיינה כל טענות/דרישות/תביעות בקשר לכך.
 10. בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במקרה שכזה, לא יישאו בעלי האתר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 11. בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 12. בעלי האתר רשאים להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, הם רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. בנוסף יצוין כי מחירים המופיעים באתר האינטרנט לא חלים לגבי רכישה של מוצר זהה במקום אחר בו נמכר המוצר.
 13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 14. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות ל-Pepite , בדוא”ל: [email protected] או בטלפון ’: 0545964305.
 15. בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח ללקוח/ות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של Pepite, חידושים באתר וכיו”ב, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.

ב. כשרות לעשות שימוש באתר

 1. הלקוח הינו בגיר, בן למעלה מ-18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 2. הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהוא בעליו של אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט ו/או בטלפון.
 3. על הלקוח להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 4. על הלקוח להיות בעל כתובת למשלוח דואר, דרכה הוא מבקש לקבל את המוצרים אותם הזמין.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו בעלי האתר רשאים למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  • הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
  • הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
  • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.
  • בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג’ ו/או להמשיך לסחור בו.

ג. הזמנת מוצר

 1. ניתן לרכוש מוצר דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, צבע, גודל, מחיר וכיו”ב.
 3. לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון 0545964305 ולמסור את פרטי המוצר הנבחר, פרטי הלקוח, פרטי התשלום ואופן קבלת המוצר (דואר שליחים או איסוף עצמי). נציג מטעם בעלי האתר יאשר ללקוח, טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושניתן להזמינו ויגבה תשלום באמצעות כרטיס אשראי. במידה ומוצר נרכש בעסקה טלפונית והוא כולל תוספת של שם לפי הזמנת הלקוח – יש לסמס את השם שיודפס על המוצר, על מנת למנוע טעויות. לא ניתן יהיה להחליף או להחזיר מוצר שעל גביו הוסף שם או עיטור אחר לבקשת הלקוח.

 ד. רכישת מוצר דרך האתר

 1. ניתן לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר.
 2. בעת קניה ראשונה באתר יש אפשרות שאינה חובה למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית וכן לבחור שם משתמש וסיסמא. בקניה חוזרת ניתן לעשות שימוש בשם המשתמש והסיסמא שנבחרו בעבר. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”).
 4. עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלי האתר בשום צורה.
 5. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים, לרבות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

ה. תשלום

 1. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת כרטיסי האשראי.
 2. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ו-Pepite תפעל לאספקת המוצר.
 3. חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
 4. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – יהיו בעלי האתר רשאים שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר. במקרה כזה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזין בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עימו קשר טלפוני.
 5. במקרה של טעות בהקלדת פרטי הרוכש שנעשתה ע”י הרוכש, בעלי האתר אינם אחראים בכל דרך שהיא למקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית אחרת המונעת את השלמת העסקה ו/או קבלת המוצרים ע”י הלקוח.
 6. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוח שביצע את ההזמנה, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח להחליט האם מעונין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח לא אישר את הרכישה תבוטל העסקה, ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבעלי האתר או מפעיליו בעניין זה.

ו. אספקת המוצרים

 1. מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 2. מוצר יסופק ללקוח רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע בעת תהליך ההזמנה.
 3. זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.
 5. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום בהתאם לעלות המשלוח המיוחד. באחריות הלקוח לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
 6. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשב וכיוצ”ב.
 7. התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות האתר ויחייב את הלקוח.
 8. עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים. מובהר כי התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין המוצרים כפי שנראים בתמונות באתר לבין צורתם במציאות, לרבות: שינוי גודל (הכוונה לסנטימטרים בודדים), גוון ו/או שינויים אחרים. לעיתים יש גם הבדלי צבע/טון קלים בין מוצר למוצר בעל שם צבע זה.
 9. בעלי האתר רשאים לצלם את המוצר, ולפרסם תמונה שלו, כולל אם עדיין לא סופק ו\או לא הגיע ללקוח.

ז. הזמנות שגויות

באחריות הלקוח בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדויקים. Pepite איננה אחראית לאימות פרטי הלקוח ו/או לנכונותם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים ע”י הלקוח שביקש שיודפסו על מוצרי/ים, לא תתאפשר החזרת המוצר/ים. הלקוח  מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

ח. ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח

 1. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 2. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים. ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] . ההודעה תכלול את פרטי הלקוח, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
 3. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ל- Pepite באמצעות שליח בתיאום מראש עם pepite על חשבונו ואחריותו עד לאישור קבלת המוצר על ידי Pepite.
 4. הכסף יוחזר ללקוח באותו האופן בו שולם, רק לאחר קבלת המוצר בחזרה כנ”ל ע”י Pepite. מהסכום המוחזר יקוזזו דמי משלוח במלואם.
 5. לא ניתן לבטל עסקאות בהתאם למפורט ב”תקנות הגנת הצרכן” (ביטול עסקה).
 6. על אף האמור לעיל, לא תהיה החלפה/החזרה של מוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח ועליהם הודפסה תוספת במיוחד עבור הלקוח ולפי בקשתו ובחירתו.

ט. ביטול הזמנת מוצר על-ידי Pepite

Pepite ו/או בעלי האתר רשאים לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה, וזאת על פי שיקול דעתם, ובפרט: במידה ונפלה טעות סופר בפרט כלשהו מפריטי ההזמנה ו/או במידה וקיים חוסר בפריט במלאי וקיימת אי ודאות על יכולת עתידית לספק את המוצר או אם העסקה בוצעה שלא כדין או על פי תקנון זה. בכל מקרה של ביטול, Pepite ו/או בעלי האתר ימסרו ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידם (משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציין הלקוח תיחשב כאילו נמסרה והתקבלה הודעה אצל הלקוח). Pepite ו/או בעלי האתר לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידם.

י. מוצרים פגומים ואחריות

 1. מוצרים פגומים שנרכשו ואשר נתגלה בהם פגם טרם נעשה בהם שימוש, יוחלפו במידת האפשר במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח. בהיעדר מוצר זהה, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה. Pepite ו/או בעלי האתר לא יהיו אחראים על כל נזק שעלול להיגרם משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. יש לציין שקילוף קל של הדפס שנוצר תוך כדי הדפסת המוצר, אינו נחשב פגם במוצר.
 2. ככל שרכש הלקוח מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Pepite יובהר כי האחריות כלפי הלקוחות בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו אחר, ללקוח או לכל צד שלישי, הנובעים מהמוצר, התקנתו ו/או הרכבתו, תהיה על הספקים של המוצרים הללו.
 3. Pepiteו/או בעלי האתר לא יהיה אחראים על כל נזק שעלול להגרם למוצר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש התקנה בלתי הולם או שגוי במוצרי pepite כולל הקפדה על הוראות כביסה נכונה למוצרים בכלל ולמוצרים עם הדפסה ו/או רקמה בפרט.
 4. בכל מקרה חבות Pepite ו/או בעלי האתר למוצר פגום בהתאם לסעיף זה לא תחרוג מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן ע”י הלקוח.

י”א. סודיות מידע

 1. Pepite מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוח ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על-פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.
 2. אתר Pepite נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, Pepite לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

י”ב. מגבלות שימוש על תוכן האתר

 1. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר Pepite לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם קניינה הבלעדי של Pepite.
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של Pepite ואשר מופיעים באתר Pepite אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.
 3. כל המוצרים המופיעים באתר Pepite כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
 4. כל מי שיעשה שימוש בלתי ראוי באתר, מחוייב לשפות ולפצות את Pepite ו/או את בעלי האתר בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא כולל הוצאות משפטית אשר יגרמו לבעלי האתר.

י”ג. שירות לקוחות

שירות הלקוחות שלנו הינו בדואר אלקטרוני: [email protected] ובטלפון: 0545964305. שירות הלקוחות נועד לסייע בקליטת ההזמנה, מתן מענה לשאלות לגבי המוצרים, משלוח ההזמנה וגלישה באתר.

י”ד. דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט בתל אביב.